Program 13 september 2018, 7A Odenplan Stockholm

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Invigning – Expo Medica hälsar välkommen

09.10-09.50 Plenumsamtal – Beroendesjukdomar är en av våra största folksjukdomar! Och den ökar i alla former! Sjukdomen är som en krypande terrorattack men vi vill inte se det! Vart finns viljan att göra något åt dessa sjukdomar i vårt samhälle 2018? Varför vill vi ingen se att den sliter sönder familjer, barn, den drabbade, samhälle och oskyldiga människor runt omkring oss?  Vi vet att beroendesjukdomar (substans) kostar det Svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år. Vi vet att sjukdomen kan drabba vem som helst. Men stigman är stor – Vi tänker på de mest utslagna vi ser – Lasse på parkbänken, Stigma! Problemen finns överallt i vårt samhälle. Vi vet att Beroendesjukdomen är en kronisk förvärvad hjärnsjukdom. Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det handlar om alkohol, droger, spel, sex, shopping, träning, mat…
Moderator: Thabo Motsieloa, programledare, moderator
Medverkande:
Maria Bauer,
beteendevetare
Kent Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland, Uppsala universitet
Patrik Forsberg, coach, konsult och kommunikatör på Forsberg & Wincent, Dataspelsakuten och Internetakuten

09.50 – 10.30 Förmiddagskaffe

Välj mellan 4 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera vissa pass med samma rubrik har del 1, del 2, del 3, det betyder att dem hör ihop, föreläsningen fortsätter.

10.30 – 11.20 Seminariepass 1

A Att tillfriskna från en beroendesjukdom
Att tillfriskna från en beroendesjukdom och få ett socialt välfungerande liv innebär en helhetssyn, insatser och stöd långt efter behandlingshem. När någon visar kraft och mod måste vi ge skydd och stöd så att personen på riktigt kan förändra en destruktiv livsstil. Långsamt och varsamt. Gå bredvid och finnas kvar. Hur behålla ett helhetsperspektiv på beroendesjukdom och samsjuklighet.
Föreläsare: Maria Bauer, beteendevetare

Samsjuklighet och behandlingsprognos för ungdomar med psykisk ohälsa och missbruk
Professor Kent Nilsson kommer att presentera resultat från flera olika forskningsprojekt. Han kommer att belysa hur vanligt det är med olika typer av missbruk bland svenska skolungdomar? Vilka missbruk förekommer samtidigt, och vilka andra psykiatriska problem har dessa ungdomar? Vi får även veta hur mönstret skiljer sig i befolkningen från hur det ser ut på en barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning respektive på en missbruksmottagning? Vad vet vi om hur det går för ungdomar som missbrukar, på kort (5 år) och lång sikt (30 år). Vilka är riskfaktorer och vilka är skyddsfaktorer för den fortsatta utvecklingen och hur interagerar arv och miljö?
Föreläsare: Kent Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland, Uppsala universitet

Förskrivning av opioider för smärta – kan ge svåra biverkningar, beroende och ökad dödlighet?
I USA har man liknat ökningen av opoidberoende vid en epidemi. Vi har en ökad förskrivning i Sverige och måste ha kunskap för att förhindra en liknande utveckling. Föreläsning syftar till att öka kunskapen för att kunna hejda utvecklingen men även för att kunna hjälpa den som är beroende eller riskerar att bli  beroende. Vad finns det för möjligheter att larma om överförskrivare som är en fara för patientsäkerheten. Skall man ha ont, hur behandlar man långvarig smärta.
Föreläsare: Björn Strandell, specialist i allmänmedicin, medicinsk rådgivare Hälsovalsenheten Region Örebro

D Addiction Interaction Disorder, hur olika uttryck för beroende integrerar
Föreläsningen fokuserar på hur olika beroenden interagerar, och ger en insikt i hur komplex och flexibel beroendepersonligheten är.
Föreläsare: Andreas Fjällström, traumaterapeut, addiktiolog/beroendeterapeut

11.20 – 11.30 Bensträck

11.30 – 12.20 Seminariepass 2

A Missbruk hos asylsökande ungdomar
Sambandet mellan asylprocess trauma och missbruk. Stress och drogers funktion.
Forskning, bemötande och fungerande metoder.
Föreläsare:  Agneta Björck, sjuksköterska, verksamhetschef och utbildningsansvarig Östgota Care

B  Framgångsrik prevention och behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk
Hur arbeta förebyggande med ungdomar med samsjuklighet och samtidigt missbruk?
Lärdomar från SBU-utredningen  – Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga
Vad vet vi om effekten av preventiva insatser riktade till unga med samsjuklighet?
Kan individanpassade preventiva insatser skräddarsys?
Vilka preventiva metoder och modeller har visat sig vara mest verksamma?

Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga
Genomgång av evidensbaserade metoder för behandling inom ANDT och samsjuklighet
Hur bör man behandla samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga?
Kan individanpassade behandlande insatser skräddarsys?
Föreläsare: Kent Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland, Uppsala universitet

Mediaberoende och digitalstress

• Definiera: Vad är digital stress? vilka är i riskzonen? Risker och konsekvenser.

• Identifiera: Vanliga signaler på att man är digitalt stressad

På rekordkort tid har den smarta telefonen, paddan och den bärbara datorn blivit verktyg i var mans hand. Men parallellt med framväxten av nya digitala lockelser känner sig allt fler snärjda i elektronikens nät. När vi är uppkopplade matas vi med kickar som ger ett dopaminutslag som får oss att känna välbefinnande. Helt plötsligt kan du få 50 likes på Facebook – det är sådana sociala belöningar som gör att vi tar upp telefonen och tittar. Ta makten över dina beteenden och bli mer närvarande i ditt liv! En föreläsning till socialarbetare som vill lära sig mer om digital stress. Denna föreläsning är informationsrik och ger er en tydlig bild på vad digital stress är och hur det ser ut i samhället. Föreläsningen kommer att ge din specifika och konkreta verktyg för att kunna hantera din elektronik på ett mer effektivt sätt och därmed skapa mer närvaro i ditt liv.
Föreläsare: Patrik Forsberg, coach, konsult och kommunikatör på Forsberg & Wincent, Dataspelsakuten och Internetakuten

Traumats betydelse vid sexberoende/ sexmissbruk Män
Föreläsningen handlar om sexberoende och bakomliggande faktorer som vanligen ligger till grund för utveckling av denna problematik. T ex förebilder, familjesystem, trauma och hur djupt sexualitet ligger i den mänskliga naturen.
Föreläsare: Andreas Fjällström,
traumaterapeut, addiktiolog/beroendeterapeut

12.20 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.10 Seminariepass 3

A  Det svåra samtalet med en klient som har överlevt en överdos!
Föreläsare: Daniel Frydman, spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut

B Livssamband skapar missbruk, del 1
Missbruksproblematik kan ses ur ett begränsat biologiskt perspektiv där det uppkommer utifrån vissa genetiska koder, det dopaminstyrda belöningssystemet, signalsubstanser i hjärnan och monominoxidas. Det kan också ses som individens reaktion på svåra livshändelser och som sätt att lösa svårigheter i livssituationen. Det förstnämnda synsättet leder gärna till behandlingar som grundas på medicinering och ett medicinskt perspektiv, medan det andra leder till behandlingar som grundas på psykoterapi och psykosociala behandlingsinsatser. Det är relativt sällsynt att se dessa alternativ helt renodlade, men vanligen betonar man det ena perspektivet.
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Spelberoende – en aktuell diagnos år 2018. Kunskapsläge, marknadsförändringar och förnyad lagstiftning kring vår nyaste beroendediagnos.
Spelberoende är att allvarligt tillstånd som är mycket aktuellt i Sverige idag. Ungefär 2 % av den svenska befolkningen har spelproblem, men beroendet har ett växlande förlopp och det finns en stor rörlighet ut och in i denna grupp. Den psykiatriska samsjukligheten är omfattande och suicidrisken är förhöjd. Spelberoende är sedan den 1 januari 2018 likställt med substansberoenden enligt svensk lagstiftning, och ansvar för utredning och behandling vilar på både sjukvård och socialtjänst.

Den svenska marknaden har vuxit okontrollerat under flera år, och oreglerade utlandsbaserade nätkasinon har tagit betydande marknadsandelar via massiv marknadsföring av de spel som orsakar mest problem. Under 2019 ska genomgripande omregleringar av marknaden ske, i syfte att öka kontrollen och spelansvaret. Behovet av effektivt implementeringsarbete och vidare forskning på området är stort.

Denna föreläsning sammanfattar kunskapsläget kring spelande, spelproblem och spelmarknaden i Sverige idag. Spelberoende som psykiatrisk diagnos och evidensläget för de behandlingar som rekommenderas idag presenteras.
Föreläsare: Carolina Widinghoff, läkare och doktorand i beroendemedicin, med inriktning på spelberoende, Lunds Universitet.

D Stress och beroende hänger ihop!
Det är vanligt att överkonsumera vid stress. Men överkonsumtion är en lömsk och riskfylld ” stresshämmare”som ger ett behagligt lugn och avkoppling. Själva stressen gör också att hjärnan känsligare så att man blir mer benägen att fastna i ett beroende. Stress kan leda till ökad konsumtion och ökad konsumtion leder till ökad stress.
Föreläsare: Ellen Krogh, 
terapeut

14.10-14.40 Eftermiddagskaffe

 14.40 – 15.30 Seminariepass 4

A Felanvändning av ADHD-preparat i Sverige – Prevalens och association med psykisk ohälsa och missbruk.
I takt med att medvetenheten kring ADHD ökat i Sverige har läkemedelsbehandling av tillståndet blivit allt vanligare. Med detta kommer en växande oro för potentiell felanvändning av medicinerna, något som är ett välkänt problem i USA men som tidigare knappt studerats i Sverige.
Föreläsare: Maria Valeur, underläkare. Master vid Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Enheten för klinisk beroendeforskning. Beroendecentrum, Region Skåne.

Livssamband skapar missbruk, del 2
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

C Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelberoende och spelproblem 
Föreläsare: Stefan Borg, överläkare, tidigare chef för Beroendecentrum Stockholm

D Amorös Anorexi
Amorös anorexi är oviljan/oförmågan till sex och därmed rel. aktiviteter med rötter i tidiga sexuella övergrepp. Vi talar om pedofili, incest och omogen sexuell debut, förutom ”vuxna övergrepp”. Amorös anorexi skapar mer eller mindre bestående symptom som kan reduceras med korrekt traumabearbetning.
Föreläsare: Torbjörn Fjällström,
psykolog,
addiktolog, korpbergets grundare

15.30 – 15.40 Bensträck

15.40 – 16.20 Plenum – Jag knarkade för att bli kreativ
Robert Bohman var en av Stockholms hetaste festfixare och navet i 90-talets nattliv. Millennienatten 1999. På Café Opera pågår en spektakulär fest som det inbjudna sällskapet av 300 internationella gäster sent kommer glömma. Champagnen flödar, musiken pumpar, inhyrda gycklare och eldslukare underhåller. Restaurangen har helt byggts om för partyt och all interiör är utlyft och placerad i containrar utomhus. Det är den storslagna finalen av fyra förfester som har hållits under 1999 på platser som Johannesburg, New York, London och Aten. Festens scenograf är Robert Bohman, en ung framgångsrik konceptdesigner och festfixare. Själv har han dragit sig tillbaka till ett rum på Operaterassen för att trycka i sig kokain och skölja bort ångesten med sprit.Gästerna firar in milleniumnatten medan Robert är nära att dö. Ingen vet att familjen och socialtjänsten desperat försöker rädda hans liv genom LVM (Lagen om vård av missbrukare). Några månader senare skulle polisen rädda hans liv under en överdos i sommarhuset i Roslagen. I dag är han en frisk och lycklig man, drogfri sedan över 17 år. Ta del av Roberts resa.
Föreläsare: Robert Bohman, 
Självlärd konceptdesigner, utbildad alkohol- och drogterapeut.

 

 

På Beroende dagen använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?